Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Versie 1 december 2023

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

 1. Gezond & Geluk, de natuurlijke of rechtspersoon die producten (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan de consumenten aanbiedt. Gebruiker van de algemene voorwaarden, gevestigd in Oldenzaal;
 2. Consument: wederpartij van Gezond & Geluk. De natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit en een overeenkomst aangaat met Gezond & Geluk;
 3. Dag: kalenderdag
 4. Overeenkomst: De overeenkomst tot dienstverlening;
 5. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten gedurende een bepaalde periode;
 6. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 8. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 9. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 11. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.
 12. Werkzaamheden: Alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die door Gezond & Geluk uit anderen hoofde worden verricht. Het voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord en omvat in ieder geval de werkzaamheden zoals vermeld in de overeenkomst;

 

Artikel 2 – Identiteit van Gezond & Geluk

Gezond & Geluk
Tormentil 102
7577 CS Oldenzaal
06-14 52 43 81
www.gezondengeluk.nl
info@gezondengeluk.nl
KvK: 50911937
BTW: NL104169850B0
IBAN: NL46 ASNB 0707 3973 75

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke op afstand overeengekomen overeenkomst tussen de ondernemer en consument, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 5. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Gezond & Geluk, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 6. Afwijking van de algemene voorwaarden dienen uitdrukkelijk schriftelijk te zijn overeengekomen.
 7. Eventueel door de consument gehanteerde algemene voorwaarden worden door Gezond & Geluk uitdrukkelijk op voorhand niet van toepassing verklaard, tenzij partijen in de overeenkomst anders zijn overeengekomen.

 

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.
 3. Gezond & Geluk is te allen tijde gerechtigd om een voorschot te verlangen, dat met de einddeclaratie zal worden verrekend, alvorens haar werkzaamheden te beginnen of voort te zetten.
 4. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  1. De voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  2. De prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
  3. De vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
  4. Indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
 6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
 7. Gezond & Geluk zal de overeenkomst uitvoeren op basis van de door Consument verstrekte informatie. Gezond & Geluk zal zich in het kader van de uitvoering van de overeenkomst inspannen om al datgene te doen wat in redelijkheid verwacht mag worden om de overeenkomst naar tevredenheid van de Consument te vervullen. Op Gezond & Geluk rust louter een inspanningsverplichting.
 8. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Gezond & Geluk het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Inzet van een derde geschiedt altijd in overleg met de consument. De hieruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de consument.
 9. De Consument draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Gezond & Geluk aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de consument redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Gezond & Geluk worden verstrekt.
 10. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Gezond & Geluk zijn verstrekt, heeft Gezond & Geluk het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de consument in rekening te brengen. Tevens behoudt Gezond & Geluk zich het recht voor om inzage te verkrijgen in alle relevante documenten en gegevens.
 11. Gezond & Geluk is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Gezond & Geluk is uit gegaan van door de consument verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.
 12. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Gezond & Geluk de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de consument de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 13. In correspondentie vermelde gegevens betreffende de door Gezond & Geluk te verrichten werkzaamheden, aard van de werkzaamheden, verwacht resultaat etc., zijn nimmer bindend.
 14. Gezond & Geluk heeft het recht zonder opgave van redenen de overeenkomst voor het consult, de opleiding, cursus, workshop of lezing te ontbinden of deelname van een deelnemer te weigeren, in welke gevallen de consument recht heeft op terugbetaling van het aan Gezond en Geluk betaalde bedrag.

 

Artikel 6 – Annuleren

 1. Op geen enkele dienst van Gezond en Geluk is herroepingsrecht van toepassing daar zij zich allen binnen de uitzonderingen bevinden. Doch kent Gezond en Geluk enkele richtlijnen met betrekken tot annuleren.
 2. Bij coaching:
  1. Een afspraak voor een individueel consult kan tot maximaal 48 uur voor aanvang van het consult zonder opgave van redenen kosteloos worden geannuleerd door de Consument. Gezond & Geluk mag de Consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. Bij annulering binnen 48 uur voorafgaand aan het consult, wordt 50% van het geldende tarief hiervoor in rekening gebracht. Bij annulering binnen 24 uur voorafgaand aan het consult, wordt 100% van het geldende tarief hiervoor in rekening gebracht.
 3. Bij een opleiding:
  1. De Consument kan een aanmelding tot maximaal 7 dagen na het aanmelden zonder opgave van redenen kosteloos ontbinden. Gezond & Geluk mag de Consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. Bij annulering na deze 7 dagen maar binnen 14 dagen voor de startdatum zal 25% van het tarief in rekening gebracht worden. Bij annulering binnen 14 dagen voor de startdatum zal 50% van het tarief in rekening gebracht worden. Bij annulering binnen 7 dagen voor de startdatum zal 100% van het tarief in rekening gebracht worden.
 4. Bij een workshop:
  1. De consument kan een aanmelding voor een workshop tot maximaal 7 dagen na het aanmelden zonder opgave van redenen kosteloos ontbinden. Gezond & Geluk mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. Bij annulering na deze 7 dagen maar binnen 21 dagen voor de bijeenkomst zal 50% van het tarief in rekening gebracht worden. Bij annulering binnen 15 dagen voor de bijeenkomst zal 100% van het tarief in rekening gebracht worden.
 5. Bij een meerdaagse retraite:
  1. Annulering van een retraite door een deelnemer (of zijn of haar opdrachtgever) dient schriftelijk aangetekend per post te geschieden. De datum van de poststempel van dit schrijven geldt als bepalend inzake de aanzegdatum.
  2. In geval van verhindering van een deelnemer is deelnemer tot de aanvang van een activiteit gerechtigd een vervanger aan te melden.
  3. Annulering van de retraite ‘Point of no Return’ is kosteloos mogelijk tot 6 september 2020.
  4. Bij annulering van de retraite van ‘Point of no Return’ vanaf 7 september t/m 17 september 2020 wordt 65% van het cursusgeld in rekening gebracht.
  5. Bij annulering van de retraite ‘Point of no Return’ na 17 september 2020 wordt 100% van het cursusgeld in rekening gebracht.
  6. Tijdens de retraite annuleer is annuleren niet mogelijk. Deelnemer is dan de volledige betaling verschuldigd.
  7. Bij niet verschijnen of voortijds afhaken van de deelnemer zijn de volledige cursuskosten verschuldigd.
 6. Bij lidmaatschap yoga & meditatieles:
  1. De Consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van het lidmaatschap gedurende een bedenktijd van maximaal 7 dagen zonder opgave van redenen kosteloos ontbinden. Gezond & Geluk mag de Consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
  2. Het opzeggen van het lidmaatschap kan op elk moment. Indien er sprake is van een kwartaal of halfjaarabonnement geldt een opzegtermijn van 1 maand.
 7. Als de deelnamekosten niet kunnen worden vastgesteld, wordt uitgegaan van de aanneemsom, of de som van het verwachte aantal te besteden uren vermenigvuldigd met het geldende uurtarief.
 8. Bij verzuim zonder berichtgeving is consument altijd de volledige vergoeding verschuldigd.
 9. Het vorenstaande laat onverlet het recht van Gezond & Geluk om bij een voortijdige of tussentijdse opzegging de werkelijk geleden schade te verhalen op de Consument.

 

Artikel 7 – Verplichtingen bij annuleren

 1. Consument zal de aan hem verschafte informatie niet verder verspreiden aan derden. Zie ook artikel 14 over eigendomsvoorbehoud.
 2. Als de consument gebruik maakt van de bedenktermijn, meldt hij dit tijdig binnen het maximaal aantal dagen door middel van een schriftelijke verklaring of op een andere ondubbelzinnige wijze aan Gezond & Geluk.
 3. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 4. Als de consument gebruik maakt van annuleren, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.
 5. Bij ontbinden binnen de bedenktermijn worden administratiekosten van 15 euro in rekening gebracht.
 6. Als de consument gebruik maakt van annulering, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.
 7. Als de ondernemer de melding van annuleren door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

 

Artikel 8 – Prijzen en betalingen

 1. Gezond & Geluk zal haar werkzaamheden en de bij de uitvoering van de werkzaamheden gemaakte kosten aan de consument factureren inclusief de omzetbelasting, voor zover verschuldigd.
 2. De prijzen voor opleidingen, workshops en lidmaatschappen staan vermeld op de website van Gezond en Geluk en zijn inclusief BTW tenzij anders vermeld.
 3. De kosten voor coachingtrajecten zijn op maat en worden gedurende het traject niet verhoogd.
 4. De door de consument verschuldigde bedragen voor workshops, opleidingen en lidmaatschappen dienen bij inschrijving via de website direct volledig te worden voldaan via Ideal, incasso of creditcard. Consumenten die niet de mogelijkheid hebben op deze wijze te betalen, dienen zich per email in te schrijven en krijgen daarna een factuur waarmee zij het verschuldigde bedrag over dienen te maken op op IBAN: NL46 ASNB 0707 3973 75 t.n.v. T.Kienhuis o.v.v. het factuurnummer. Inschrijving is pas een feit nadat de volledige betaling is ontvangen.
 5. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Gezond & Geluk te melden.
 6. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na factuurdatum doch voor de startdatum. Na het verstrijken van die termijn is de consument in verzuim.
 7. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, wordt hij door Gezond & Geluk via een schriftelijke betalingsherinnering hier maximaal 2 maal op gewezen. Gezond & Geluk gunt de consument na de 1e betalingsherinnering een termijn van 7 dagen om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen. Na het uitblijven van de betaling binnen deze termijn van 7 dagen volgt een 2e schriftelijke betalingsherinnering waarbij de consument behalve het nog verschuldigde bedrag, tevens €25 administratiekosten is
  Na het uitblijven van de betaling na de 2e betalingsherinnering, is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten inclusief de wettelijke rente over het nog verschuldigde bedrag in rekening te brengen.
  Tevens behoudt Gezond & Geluk het recht om deelname van de consument op te schorten.

 

Artikel 9 – Nakoming overeenkomst en uitvoering

 1. Gezond & Geluk staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Gezond & Geluk zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 3. Als plaats van levering, data en tijdsduur van diensten geldt hetgeen is vermeld op de website van Gezond & Geluk of zoals vermeld in de informatie die consument ontvangt.

 

Artikel 10 – Reclame

 1. Reclames over een factuur dienen schriftelijk en binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden, anders vervalt deze.
 2. Reclames over de verrichte werkzaamheden met betrekking tot de opdracht dienen schriftelijk en binnen 30 dagen na ontdekking van het gebrek dan wel uiterlijk 30 dagen na beëindiging van de desbetreffende overeenkomst te geschieden, anders vervalt deze.
 3. Een reclame schort de betalingsverplichting van Consument niet op.
 4. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Gezond & Geluk slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 11.

 

Artikel 11 – Verantwoordelijkheid & Aansprakelijkheid

 1. Onder alle omstandigheden is de consument zelf verantwoordelijk voor de manier waarop hij met de ontvangen informatie tijdens consulten, workshops, lidmaatschappen en opleidingen omgaat. Gezond en Geluk is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk te stellen voor de keuzes en acties van de consument naar aanleiding van de door Gezond & Geluk geleverde diensten en/of producten.
 2. Gezond & Geluk zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen en weten verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van Gezond & Geluk mag worden verwacht. Voor elke door Gezond & Geluk aanvaarde opdracht geldt dat sprake is van een inspanningsverplichting. Gezond & Geluk kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten.
 3. Gezond & Geluk sluit uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid tegenover de consument uit voor alle schade, uit welke hoofde dan ook ontstaan, daaronder begrepen alle directe en indirecte schade, zoals gevolgschade of bedrijfsschade, behoudens de aansprakelijkheid voor schade die is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Gezond & Geluk, diens werknemers en/of hulppersonen en/of door haar ingeschakelde derden.
 4. Onverminderd het in de vorige leden bepaalde is de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van Gezond & Geluk te allen tijde beperkt tot het bedrag dat als tegenprestatie voor de opdracht geldt.
 5. Indien een fout gemaakt wordt doordat de consument Gezond & Geluk onjuiste of onvolledige (medische of andere) informatie heeft verstrekt, is Gezond & Geluk voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk.
 6. Gezond & Geluk is niet aansprakelijk voor tekortkomingen in de werkzaamheden van door consument op advies van Gezond & Geluk ingeschakelde derden.
 7. Gezond & Geluk heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van consument ongedaan te maken.
 8. Consument vrijwaart Gezond & Geluk voor alle aanspraken die derden ten opzichte van Gezond & Geluk pretenderen en uitoefenen ter vergoeding van geleden schade, gemaakte kosten, gederfde winst en andere uitgaven die op enigerlei wijze verband houden met en/of voortvloeien uit de uitvoering door Gezond & Geluk van de opdracht.
 9. Een consult, workshop, opleidingen, lessen of alle andere sessievormen kunnen nooit gezien worden als vervanging van de reguliere geneeskunde op zowel fysiek als psychisch vlak.

 

Artikel 12 – Overmacht

 1. Als overmacht geldt: elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer van Gezond & Geluk kan worden verlangd.
 2. Indien zich een overmachtsituatie voordoet is Gezond & Geluk gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst definitief te ontbinden, dan wel voor uitvoering van de overeenkomst door een derde zorg te dragen. Met de Consument zal hiertoe overleg worden gevoerd.
 3. Gezond & Geluk is gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties die bij de uitvoering van de desbetreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken.

 

Artikel 13- Overdraagbaarheid

 1. Het is Consument niet toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Gezond & Geluk, de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst of gedeelten daarvan aan derden over te dragen of af te staan.

 

Artikel 14 – Eigendomsvoorbehoud

 1. Al het door Gezond & Geluk versterkte materiaal is en blijft eigendom van Gezond & Geluk. Ook nadat de overeenkomst op zijn einde is gekomen.
 2. Consument dient vertrouwelijk om te gaan met de aan hem verstrekte informatie en materialen en enkel voor persoonlijke doeleinden te gebruiken. Indien hij dit voor commerciële doeleinden wil gebruiken, dient hij hiervoor schriftelijk toestemming te vragen aan Gezond & Geluk.
 3. Het is niet toegestaan om verstrekte informatie en materialen te verveelvoudigen, te distribueren, te wijzigen, weer te geven, uit te voeren, te publiceren tenzij hiervoor schriftelijke toestemming is van Gezond & Geluk.

 

Artikel 15 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen Gezond & Geluk en de Consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien Consument woonachtig of gevestigd is in het buitenland. De rechter in de vestigingsplaats van Consument is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.

 

Artikel 16 – Slotbepalingen

 1. Deze algemene voorwaarden blijven van kracht indien Gezond & Geluk van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert
 2. Gezond & Geluk is te allentijden bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. De voormelde wijzigingen hebben geen invloed op de tijdens de inwerkingtreding lopende overeenkomsten, tenzij partijen anders overeenkomen.
 3. De algemene voorwaarden worden op verzoek kosteloos digitaal toegezonden en zijn bovendien te raadplegen en/of te downloaden op www.gezondengeluk.nl.
 4. Deze algemene voorwaarden treden in werking op 21 februari 2020.