Algemene Voorwaarden

Versie 11 juni 2018

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

 1. Gezond & Geluk, de natuurlijke of rechtspersoon die producten of diensten aan de Opdrachtgever aanbiedt. Gebruiker van de algemene voorwaarden, gevestigd in Oldenzaal;
 2. Opdrachtgever: wederpartij van Gezond & Geluk. Dit is de natuurlijke of rechtspersoon, die aan Gezond & Geluk opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden;
 3. Overeenkomst: De overeenkomst tot dienstverlening;
 4. Werkzaamheden: Alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die door Gezond & Geluk uit anderen hoofde worden verricht. Het voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord en omvat in ieder geval de werkzaamheden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging;
 5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Opdrachtgever gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten gedurende een bepaalde periode;

 

Artikel 2 – Identiteit van Gezond & Geluk

Gezond & Geluk
Tormentil 102
7577 CS Oldenzaal
06-14 52 43 81
www.gezondengeluk.nl
info@gezondengeluk.nl
KvK: 50911937
BTW: NL104169850B0
IBAN: NL46 ASNB 0707 3973 75

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor iedere aanbieding, offerte en de acceptatie ervan, als ook op iedere overeenkomst gesloten tussen Gezond & Geluk en een Opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Gezond & Geluk, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. Afwijking van de algemene voorwaarden dienen uitdrukkelijk schriftelijk te zijn overeengekomen.
 4. Eventueel door de Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden worden door Gezond & Geluk uitdrukkelijk op voorhand niet van toepassing verklaard, tenzij partijen in de overeenkomst anders zijn overeengekomen.

 

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Opdrachtgever mogelijk te maken.
 3. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
 4. Gezond & Geluk is te allen tijde gerechtigd om een voorschot te verlangen, dat met de einddeclaratie zal worden verrekend, alvorens haar werkzaamheden te beginnen of voort te zetten.
 5. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Opdrachtgever duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de Opdrachtgever van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Gezond & Geluk zal de overeenkomst uitvoeren op basis van de door Opdrachtgever verstrekte informatie. Gezond & Geluk zal zich in het kader van de uitvoering van de overeenkomst inspannen om al datgene te doen wat in redelijkheid verwacht mag worden om de overeenkomst naar tevredenheid van de Opdrachtgever te vervullen. Op Gezond & Geluk rust louter een inspanningsverplichting.
 3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Gezond & Geluk het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Inzet van een derde geschiedt altijd in overleg met de Opdrachtgever. De hieruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de Opdrachtgever.
 4. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Gezond & Geluk aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Gezond & Geluk worden verstrekt.
 5. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Gezond & Geluk zijn verstrekt, heeft Gezond & Geluk het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. Tevens behoudt Gezond & Geluk zich het recht voor om inzage te verkrijgen in alle relevante documenten en gegevens.
 6. Gezond & Geluk is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Gezond & Geluk is uit gegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.
 7. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Gezond & Geluk de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 8. In correspondentie vermelde gegevens betreffende de door Gezond & Geluk te verrichten werkzaamheden, aard van de werkzaamheden, verwacht resultaat etc., zijn nimmer bindend.
 9. Gezond & Geluk heeft het recht zonder opgave van redenen de overeenkomst voor het consult, de opleiding, cursus, workshop of lezing te ontbinden of deelname van een deelnemer te weigeren, in welke gevallen de Opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het aan Gezond en Geluk betaalde bedrag.

 

Artikel 6 – Annuleren

 1. Op geen enkele dienst van Gezond en Geluk is herroepingsrecht van toepassing daar zij zich allen binnen de uitzonderingen bevinden. Doch kent Gezond en Geluk enkele richtlijnen met betrekken tot annuleren.
 2. Bij coaching:
  1. Een afspraak voor een individueel consult kan tot maximaal 48 uur voor aanvang van het consult zonder opgave van redenen kosteloos worden geannuleerd door de Opdrachtgever. Gezond & Geluk mag de Opdrachtgever vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. Bij annulering binnen 48 uur voorafgaand aan het consult, wordt 50% van het geldende tarief hiervoor in rekening gebracht. Bij annulering binnen 24 uur voorafgaand aan het consult, wordt 100% van het geldende tarief hiervoor in rekening gebracht.
 3. Bij een opleiding:
  1. De Opdrachtgever kan een aanmelding tot maximaal 14 dagen na het aanmelden zonder opgave van redenen kosteloos ontbinden. Gezond & Geluk mag de Opdrachtgever vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. Bij annulering na deze 14 dagen maar binnen 14 dagen voor de startdatum zal 25% van het tarief in rekening gebracht worden. Bij annulering binnen 14 dagen voor de startdatum zal 50% van het tarief in rekening gebracht worden. Bij annulering binnen 7 dagen voor de startdatum zal 100% van het tarief in rekening gebracht worden.
 4. Bij een workshop:
  1. De Opdrachtgever kan een aanmelding voor een workshop tot maximaal 7 dagen na het aanmelden zonder opgave van redenen kosteloos ontbinden. Gezond & Geluk mag de Opdrachtgever vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. Bij annulering na deze 7 dagen maar binnen 7 dagen voor de bijeenkomst zal 50% van het tarief in rekening gebracht worden. Bij annulering binnen 2 dagen voor de bijeenkomst zal 100% van het tarief in rekening gebracht worden.
 5. Bij lidmaatschap yoga & meditatieles:
  1. De Opdrachtgever kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van het lidmaatschap gedurende een bedenktijd van maximaal 7 dagen zonder opgave van redenen kosteloos ontbinden. Gezond & Geluk mag de Opdrachtgever vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
  2. Het opzeggen van het lidmaatschap kan op elk moment. Indien er sprake is van een kwartaalabonnement of een lopende rittenkaart geldt een opzegtermijn van 1 maand.
 1. Als de deelnamekosten niet kan worden vastgesteld, wordt uitgegaan van de aanneemsom, of de som van het verwachte aantal te besteden uren vermenigvuldigd met het geldende uurtarief.
 2. Bij verzuim zonder berichtgeving is Opdrachtgever altijd de volledige vergoeding verschuldigd.
 3. Het vorenstaande laat onverlet het recht van Gezond & Geluk om bij een voortijdige of tussentijdse opzegging de werkelijk geleden schade te verhalen op de Opdrachtgever

 

Artikel 7 – Verplichtingen bij annuleren

 1. Opdrachtgever zal de aan hem verschafte informatie niet verder verspreiden aan derden. Zie ook artikel 14 over eigendomsvoorbehoud.
 2. Als de Opdrachtgever gebruik maakt van de bedenktermijn, meldt hij dit tijdig binnen het maximaal aantal dagen door middel van een schriftelijke verklaring of op een andere ondubbelzinnige wijze aan Gezond & Geluk.
 3. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Opdrachtgever.
 4. Als de Opdrachtgever gebruik maakt van annuleren, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

 

Artikel 8 – Prijzen en betalingen

 1. Gezond & Geluk zal haar werkzaamheden en de bij de uitvoering van de werkzaamheden gemaakte kosten aan de Opdrachtgever factureren inclusief de omzetbelasting, voor zover verschuldigd.
 2. De prijzen voor coaching, opleidingen, workshops en lidmaatschappen staan vermeld op de website van Gezond en Geluk en zijn inclusief BTW tenzij anders vermeld.
 3. De kosten voor coachingtrajecten zijn op maat en worden gedurende het traject niet verhoogd.
 4. De Opdrachtgever dient zich voor workshops, opleidingen en lidmaatschappen per email of via de website in te schrijven en krijgen daarna een factuur waarmee zij het verschuldigde bedrag over dient te maken op IBAN: NL46 ASNB 0707 3973 75 t.n.v. T.Kienhuis o.v.v. het factuurnummer. Inschrijving is pas een feit nadat de volledige betaling is ontvangen.
 5. De Opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Gezond & Geluk te melden.
 6. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de Opdrachtgever verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na factuurdatum doch voor de startdatum. Na het verstrijken van die termijn is de Opdrachtgever in verzuim.
 7. Gezond & Geluk zendt na het verstrijken van die termijn een betalingsherinnering en geeft de Opdrachtgever de gelegenheid binnen 14 dagen, na ontvangst van deze betalingsherinnering alsnog te betalen. Indien na het verstrijken van de betalingsherinnering nog niet is betaald, is Gezond & Geluk gerechtigd wettelijke rente en redelijke kosten van (buitengerechtelijke) invordering in rekening te brengen bij Opdrachtgever. Gezond & Geluk brengt tot de dag der algehele voldoening 2% rente per maand bij de Opdrachtgever in rekening, gerekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is getreden. De hoogte van de incassokosten is gelijk aan de maximale vergoeding overeenkomstig het “Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten”, met een minimum van € 90,-. Echter, indien de Opdrachtgever niet handelt in beroep of bedrijf geldt een minimum van € 40,-Tevens behoudt Gezond & Geluk het recht om deelname van de Opdrachtgever op te schorten.

 

Artikel 9 – Reclame

 1. Reclames over een factuur dienen, op straffe van verval, schriftelijk en binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden.
 2. Reclames over de verrichte werkzaamheden met betrekking tot de opdracht dienen, op straffe van verval, schriftelijk en binnen 30 dagen na ontdekking van het gebrek dan wel uiterlijk 30 dagen na beëindiging van de desbetreffende overeenkomst te geschieden.
 3. Een reclame schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.
 4. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Gezond & Geluk slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 10.

 

Artikel 10 – Verantwoordelijkheid & Aansprakelijkheid

 1. Onder alle omstandigheden is de Opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor de manier waarop hij met de ontvangen informatie tijdens consulten, workshops, lidmaatschappen en opleidingen omgaat. Gezond en Geluk is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk te stellen voor de keuzes en acties van de Opdrachtgever naar aanleiding van de door Gezond & Geluk geleverde diensten en/of producten.
 2. Gezond & Geluk zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen en weten verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van Gezond & Geluk mag worden verwacht. Voor elke door Gezond & Geluk aanvaarde opdracht geldt dat sprake is van een inspanningsverplichting. Gezond & Geluk kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten.
 3. Gezond & Geluk sluit uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid tegenover de Opdrachtgever uit voor alle schade, uit welke hoofde dan ook ontstaan, daaronder begrepen alle directe en indirecte schade, zoals gevolgschade of bedrijfsschade, behoudens de aansprakelijkheid voor schade die is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Gezond & Geluk, diens werknemers en/of hulppersonen en/of door haar ingeschakelde derden.
 4. Onverminderd het in de vorige leden bepaalde is de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van Gezond & Geluk te allen tijde beperkt tot het bedrag dat als tegenprestatie voor de opdracht geldt.
 5. Indien een fout gemaakt wordt doordat de Opdrachtgever Gezond & Geluk onjuiste of onvolledige (medische of andere) informatie heeft verstrekt, is Gezond & Geluk voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk.
 6. Gezond & Geluk is niet aansprakelijk voor tekortkomingen in de werkzaamheden van door Opdrachtgever op advies van Gezond & Geluk ingeschakelde derden.
 7. Gezond & Geluk heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van Opdrachtgever ongedaan te maken.
 8. Opdrachtgever vrijwaart Gezond & Geluk voor alle aanspraken die derden ten opzichte van Gezond & Geluk pretenderen en uitoefenen ter vergoeding van geleden schade, gemaakte kosten, gederfde winst en andere uitgaven die op enigerlei wijze verband houden met en/of voortvloeien uit de uitvoering door Gezond & Geluk van de opdracht.
 9. Een consult, workshop, opleidingen, lessen of alle andere sessievormen kunnen nooit gezien worden als vervanging van de reguliere geneeskunde op zowel fysiek als psychisch vlak.

 

Artikel 11 – Overmacht

 1. Als overmacht geldt: elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer van Gezond & Geluk kan worden verlangd
 2. Indien zich een overmachtsituatie voordoet is Gezond & Geluk gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst definitief te ontbinden, dan wel voor uitvoering van de overeenkomst door een derde zorg te dragen. Met de Opdrachtgever zal hiertoe overleg worden gevoerd.
 3.  Gezond & Geluk is gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties die bij de uitvoering van de desbetreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken.

 

Artikel 12 – Ontbinding overeenkomst

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de overeenkomst zelf of uit de aard en strekking van de opdracht het tegendeel voortvloeit.
 2. De overeenkomst voor onbepaalde tijd kan door ieder der partijen worden opgezegd met inachtneming van een termijn van één maand. De Opdrachtgever is alsdan gehouden aan Gezond & Geluk de overeengekomen werkzaamheden voor zover zij zijn verricht te vergoeden.

 

Artikel 13- Overdraagbaarheid

 1. Het is Opdrachtgever niet toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Gezond & Geluk, de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst of gedeelten daarvan aan derden over te dragen of af te staan.

 

Artikel 14 – Eigendomsvoorbehoud

 1. Al het door Gezond & Geluk versterkte materiaal is en blijft eigendom van Gezond & Geluk. Ook nadat de overeenkomst op zijn einde is gekomen.
 2. Opdrachtgever dient vertrouwelijk om te gaan met de aan hem verstrekte informatie en materialen en enkel voor persoonlijke doeleinden te gebruiken. Indien hij dit voor commerciële doeleinden wilt gebruiken, dient hij hiervoor schriftelijk toestemming te vragen aan Gezond & Geluk.
 3. Het is niet toegestaan om verstrekte informatie en materialen te verveelvoudigen, te distribueren, te wijzigen, weer te geven, uit te voeren, te publiceren tenzij hiervoor schriftelijke toestemming is van Gezond & Geluk.

 

Artikel 15 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen Gezond & Geluk en de Opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien Opdrachtgever woonachtig of gevestigd is in het buitenland. De rechter in de vestigingsplaats van Opdrachtgever is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.

 

Artikel 16 – Slotbepalingen

 1. Deze algemene voorwaarden blijven van kracht indien Gezond & Geluk van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert
 2. Gezond & Geluk is te allen tijden bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. De voormelde wijzigingen hebben geen invloed op de tijdens de inwerkingtreding lopende overeenkomsten, tenzij partijen anders overeenkomen.
 3. De algemene voorwaarden worden op verzoek kosteloos digitaal toegezonden en zijn bovendien te raadplegen en/of te downloaden op www.gezondengeluk.nl.
 4. Deze algemene voorwaarden treden in werking op 8 juni 2018.