Studievoorwaarden

Studievoorwaarden – Opleiding BewustZijn Coaching

28-10-2019 Versie 1.6

1. Aanmelding

1.1 Online aanmelding

Studenten kunnen zich aanmelden via de website of per mail. Per mail ontvangt de student de pre-interview vragenlijst. De overeenkomst tussen student en Gezond & Geluk bestaat uit het contract met bijbehorende studievoorwaarden en de opleidingsbrochure. Met het tekenen van het contract gaat de student akkoord met de inhoud hiervan.

Na ondertekening van het contract heeft de student 14 dagen bedenktijd. Binnen deze termijn kan de student zonder risico of kosten de aanmelding intrekken.

 

1.2. Betaling

De aanmelding is pas geldig na aanbetaling van € 500 per bank, onder vermelding van Opleiding BewustZijn Coaching en de naam van de student.

Bankgegevens Gezond & Geluk:

IBAN NL46 ASNB 0707 3973 75 t.n.v. T.Kienhuis te Oldenzaal.

 

1.3. Toelatingsgesprek

Na ontvangst van de aanmelding neemt Gezond & Geluk contact op met de student voor een telefonisch toelatingsgesprek. De pre-interviewvragenlijst wordt tijdens dit gesprek als uitgangspunt genomen. Tijdens dit gesprek kan de student vragen stellen over de opleiding en behoeften en wensen delen. Voor de opleiding is deze kennismaking een belangrijk middel om meer inzicht te krijgen in de achtergrond en motivatie van de student. Op basis daarvan kan de juiste afstemming plaatsvinden. Het gesprek kan per telefoon of computer plaatsvinden.

 

1.4 Welkom

De student ontvangt per e-mail een bevestiging, een welkomstbericht van Gezond & Geluk en verdere details ter voorbereiding op de eerste opleidingsdag:

 • Bevestiging van de registratie
 • Welkomstbericht
 • Informatie over de locatie en andere praktische informatie
 • Voor aanvang van de eerste opleidingsdag ontvangt de student tevens een lijst met adresgegevens van alle ingeschreven studenten (indien schriftelijk akkoord bij aanmelding). Deze kan worden gebruikt om onderling vervoer te regelen en voor correspondentie.

 

1.5 Bedenktijd

Na aanmelding heeft de student een bedenktijd van 14 werkdagen. Besluit de student binnen deze tijd toch af te zien van de aanmelding, dan wordt de overeenkomst ontbonden en worden betaalde opleidingsgelden binnen 4 weken terugbetaald.

 

2. Betaling

2.1 Overschrijving

Betaling uitsluitend per bank. Onder vermelding van de naam student, Opleiding BewustZijnCoaching en welke betalingsoptie (indien van toepassing).

Bankgegevens Gezond & Geluk:

IBAN NL46 ASNB 0707 3973 75 t.n.v. T.Kienhuis te Oldenzaal.

 

2.2 Betaalopties

Op het aanmeldformulier kan de student kiezen uit verschillende betalingsopties:

Vroege betaling en korting:

 • Bij algehele betaling vóór de aangegeven kortingsdata ontvangt de student aanzienlijke korting op de studiekosten. Het volledige bedrag dient voor de aangegeven kortingsdata te zijn overgemaakt.

Betaling na 1 december 2019

 • zowel de aanbetaling van €500 als het restant bedrag dient uiterlijk 10 dagen voor aanvang van de eerste opleidingsdag te zijn overgemaakt.

Betaling in termijnen:

 • zowel de aanbetaling van €500 als de eerste termijn dienen uiterlijk 10 dagen voor aanvang van de eerste opleidingsdag te zijn overgemaakt. Het 2e termijn dient voor 1 maart 2020 te zijn overgemaakt en het 3e termijn voor 1 april 2020.

 

Voor de opleiding startend op 7 februari 2020, gelden de volgende bedragen:

 • Betaling vóór 1 december 2019: € 1.100
 • Betaling vóór 15 januari 2020: € 1.250
 • Betaling na 15 januari 2020 € 1.350
 • Betaling in termijnen: € 1.500. Waarvan € 500 aanbetaling en 3 gelijke termijnen van elke € 333,33.

 

2.3 Factuur

De student ontvangt per e-mail een factuur voor de totale opleidingskosten.

 

2.4 Administratieve vragen

Voor vragen van administratieve aard kan de student terecht bij Gezond & Geluk via e-mail: info@gezondengeluk.nl. De student ontvangt een ontvangstbevestiging als het bericht goed is ontvangen en kan binnen 48 uur een antwoord verwachten.

 

3. Studiemateriaal

3.1 Handboek, materialen en benodigdheden

Studenten ontvangen tijdens de opleiding BewustZijn Coaching het BewustZijn Coaching trainingsmanual. Tevens worden ter ondersteuning van de verschillende onderwerpen mogelijk diverse materialen per mail of geprint aangereikt.
Daarnaast zijn er optioneel materialen en benodigdheden die voor eigen rekening van de student komen en door de student zelf aangeschaft moeten worden.

3.2 Materialenlijst

 • BewustZijn Coachings trainingsmanual (wordt verstrekt)
 • Yoga matjes (aanwezig)

Zelf meenemen:

 • Yoga-kleding / makkelijk zittende kleding
 • Handdoek, kussentje en (fleece) deken
 • Flesje (voor water)
 • Schrijfbenodigheden
 • Optioneel: andere coachingsboeken

3.3 Eigendomsrecht

Op alle studiematerialen (boeken, teksten, illustraties, etc.) rusten copyrights. De materialen mogen dan ook op geen enkele wijze zonder officiële toestemming van de auteur worden gekopieerd, vermenigvuldigd of uitgegeven.

 

4. Certificering

4.1 Certificaat

Na succesvolle afronding van de opleiding ontvangt de student het ‘BewustZijn Coaching –certificaat’.

4.2 Voorwaarden

Studenten moeten aan de volgende voorwaarden voldoen voor de succesvolle afronding van de opleiding en het behalen van het certificaat:

Kosten:

Volledige betaling van alle kosten.

Aanwezigheid:

Studenten moeten minimaal 80% aanwezig zijn. Dat betekent dat men maximaal één dag mag missen. Wanneer een student niet aanwezig kan zijn, wordt in overleg gekeken wat de student moet doen om de gemiste stof in te halen. Bij afwezigheid van meer dan 80% kan de student de opleiding alsnog afronden door het bijwonen van de gemiste dagen tijdens het volgende opleidingsjaar. Let op: maximale lengte van de opleiding is 2 jaar vanaf de startdatum.

Uren ervaring:

De student doet op z’n minst onderstaande uren in ervaring op in BewustZijn Coaching:

 • 47 uur tijdens opleidingsdagen, klassikale instructie en praktijk
 • 8 uur studiemateriaal
 • 15 uur tussentijdse coaching met medestudenten incl. voorbereiding
 • 1 uur Individueel gesprek met trainer
 • Optioneel: aantal uren zelfstandig yoga beoefenen gedurende 4 maanden

Lezen:

Het door Gezond & Geluk aangeboden manual en persoonlijke aantekeningen regelmatig nalezen na afloop van de training.

Doelgroep:

De opleiding is geschikt voor eenieder met interesse in het ontwikkelen van eigen bewustzijn en/of ondersteunen van anderen hierin middels yoga, meditatie, haptonomie in combinatie met coachings-/counselvaardigheden.

Doelstelling:

De opleiding heeft als doelstelling bewustzijnsontwikkeling en innerlijke groei van de student, opdat de student zijn volledige potentieel kan benutten.

Na succesvol afronden van de opleiding kan de opgedane expertise ook ingezet worden, indien de student reeds ervaring heeft met coaching of daar zijn vak van wil maken.

4.3 Evaluatie van de student

De eindevaluatie van de student voor de certificering van de opleiding zal worden gebaseerd op de voltooiing van de bovengenoemde criteria evenals de algemene evaluatie van:

 • De betrokkenheid bij de opleiding in het algemeen
 • Het algemeen begrip van de BewustZijn Coaching trainingsmanual
 • Mondelinge eindevaluatie door de trainer

4.4 Evaluatie van Trainer:

De student is verplicht om een vertrouwelijk evaluatieformulier in te vullen voor zijn of haar trainer. Deze zullen worden voorgelegd aan Gezond & Geluk.

4.5 Vragen en advies:

De student heeft het recht op kosteloos advies met betrekking tot de opleiding. Tijdens de opleidingsdagen kunnen te allen tijde vragen wordt gesteld of advies worden gevraagd aan de aanwezige contactpersoon of aanwezige trainer(s).

 

5. Disclaimer

5.1 Zorgvuldigheid en medisch advies

Wij nodigen de student uit om met enthousiasme yoga te beoefenen. Echter, raden we aan om zorgvuldig om te gaan met de uitvoering van de oefeningen die tijdens deze opleiding worden aangeboden. Als de student twijfelt of yoga wordt aanbevolen bij bepaalde klachten, blessures of aandoeningen, dan adviseren we om daarvoor een arts of behandelaar te raadplegen. De instructies en richtlijnen die tijdens deze opleiding worden verstrekt, zijn niet bedoeld ter vervanging van professionele medische en psychologische zorg. Er zijn bepaalde beperkingen aan de beoefening van yoga voor zwangere en menstruerende vrouwen. Als student wordt je geacht hiervan op de hoogte te zijn of kan zich hierover door de opleider laten informeren.

5.2 Ontheffing van aansprakelijkheid

Registratie houdt in dat de student akkoord gaat met het op zich nemen van de volledige verantwoordelijkheid en alle anderen bevrijden van elke aansprakelijkheid voor enig letsel of schade aan personen en/of eigendom die direct of indirect het gevolg zijn van de opleiding. Organisator, opleider en andere medewerkers zijn niet verantwoordelijk voor enig letsel of schade aan personen en/of eigendom.

 

6. Annulering en beeïndiging

6.1 Aanbetaling

De aanbetaling van € 500,- voor de registratie kan niet worden gerestitueerd.

6.2 Verhindering

Als de student tijdelijk verhinderd is de opleidingsdagen te volgen, wordt de opleiding of betalingsverplichting hiervoor niet stopgezet. Verhindering dient per email te geschieden en dient uiterlijk 10 dagen voor aanvang van de te missen opleidingsdagen gemeld te worden. In overleg met de trainer zal gekeken worden hoe de gemiste stof kan worden ingehaald. Gemiste dagen kunnen tevens in het volgende opleidingsjaar worden ingehaald. De student betaalt daarvoor dan uitsluitend de kosten voor accommodatie en maaltijden. Er is geen restitutie van het cursusgeld mogelijk voor gemiste dagen.

6.3 Opzegging

Als de student wil stoppen met de opleiding zonder de intentie om de opleiding in het volgend opleidingsjaar te voltooien dan kan de opleiding tussentijds worden opgezegd. Opzegging dient per aangetekende schriftelijk brief te geschieden en dient uiterlijk 10 dagen voor aanvang van de eerstvolgende trainingsdag gemeld te worden. De student heeft recht op 50% restitutie voor de resterende opleidingsdagen. Bij opzegging zal verder € 350,- bij de student in rekening worden gebracht voor extra organisatie- en administratiekosten. Het restantbedrag wordt binnen 4 weken teruggestort.

6.4 Bijzondere gevallen

Voor bijzondere gevallen waarbij de student de opleiding vroegtijdig beëindigt, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van onmacht, zal Gezond & Geluk in overleg kijken wat voor beide partijen een eerlijke oplossing is.

6.5 Ontbinding overeenkomst

De wederzijdse rechten en verplichtingen, voortvloeiend uit de overeenkomst, eindigen zodra de overeenkomst is ontbonden en het lesgeld is voldaan.

 

7. Te laat betalen

7.1 Te laat betalen

Worden de opleidingskosten en aflossing meer dan 8 dagen te laat overgemaakt, dan zal de student hierop aangesproken worden en kan het bedrag worden verhoogd met administratiekosten. Bij een betalingsachterstand van 2 of meer maandtermijnen is Gezond & Geluk gerechtigd de opleiding van de student te stoppen terwijl de verplichtingen normaal doorgaan, ook voor de maandtermijnen die later verschuldigd zijn. Na betaling van de schuld kan de opleiding in overleg weer opgestart worden.

7.2 Incasso

Als het noodzakelijk blijkt om een incassobureau in te schakelen om het verschuldigde lesgeld in te vorderen zal het verschuldigde opleidingsgeld met 10% worden verhoogd, met een minimum van € 35,- om de kosten van het incasso te dekken.

7.3 Debiteurenadministratie

De debiteurenadministratie wordt verzorgd door Gezond & Geluk.

 

8. Informatievoorziening

Gezond & Geluk doet alles wat in haar vermogen ligt om fouten in brochures, advertenties en lessen te voorkomen. Gezond & Geluk kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventueel voorkomende fouten. Het copyright van alle door Gezond & Geluk voortgebrachte opleidingsmaterialen rust bij Gezond & Geluk. Het is dan ook niet toegestaan om opleidingsmaterialen, promotiematerialen, webteksten, illustraties, fotomaterialen, brochures, studievoorwaarden, etc. te kopiëren of te gebruiken voor andere dan voor deze opleiding bestemde doeleinden.

 

9. Verplaatsen van opleidingsdata – overmacht

Gezond & Geluk Instituut heeft het recht om opleidingsdata aan te passen. In geval van te weinig inschrijvingen behoudt Gezond & Geluk het recht om de opleiding niet door te laten gaan. Studenten zullen tijdig hiervan op de hoogte worden gesteld.

Indien Gezond & Geluk de opleiding niet kan uitvoeren wegens overmacht, heeft Gezond & Geluk het
recht de opleiding kosteloos te annuleren. Onder overmacht wordt begrepen: opstanden, natuurfenomenen,
ziekte of overlijden docent enz.

Indien Gezond & Geluk de opleiding wil uitstellen naar een latere (start)datum, om welke reden
ook, heeft de student het recht om kosteloos de opleiding te annuleren op voorwaarde dat dit gebeurt binnen
de 48 uur na kennisgeving van het uitstel. Bij niet-tijdige annulering gelden voormelde bepalingen.

In bovenstaande gevallen zal binnen 4 weken de betaalde opleidingsgelden worden terugbetaald aan de student.

Het is praktisch en economisch onmogelijk om voor iedere opleidingsdag een docent in stand-by te houden voor het geval dat Tanja Kienhuis de dag van de opleiding plots niet beschikbaar zou zijn door ziekte of ongeval. Dergelijke gevallen worden beschouwd als overmacht. Gezond & Geluk zal de opleidingsdag dan kosteloos op een ander moment aanbieden, maar zal verder niet aansprakelijk zijn noch moeten instaan voor enige vorm van schadevergoeding.

 

10. Privacy-beleid

Gezond & Geluk wijst de student erop dat de door de student verstrekte persoonlijke gegevens worden opgenomen in het cursistenbestand. Gezond & Geluk gebruikt deze gegevens om studenten op de hoogte te houden van voor de opleiding van belang zijnde informatie en andere aanbiedingen van Gezond & Geluk. Indien de student bezwaar heeft tegen het gebruik van persoonlijke gegevens, dan kan de student dit per e-mail aan Gezond & Geluk (info@gezondengeluk.nl) laten weten.

Bovenstaande geldt uiteraard ook wanneer er diensten van Gezond & Geluk worden afgenomen door zakelijke klanten of met bedrijfsmatige doelstellingen. Indien gewenst zal Gezond & Geluk een geheimhoudingsverklaring opstellen.

Voor meer informatie zie: Privacybeleid Gezond & Geluk

 

11. Klachten en geschillen

Gezond & Geluk doet er alles aan om de opleiding zo goed mogelijk te laten verlopen. Mocht de student ondanks onze inspanningen niet tevreden zijn, dan horen wij dit graag. Wij luisteren naar de student en zoeken graag samen naar een passende oplossing. Een gesprek leidt meestal tot een bevredigende oplossing. Mocht dat niet het geval zijn dan kan de student een klacht indienen.

In het klachtenreglement staat wat wij onder een klacht verstaan, hoe een klacht in te dienen en binnen welke termijn een reactie verwacht kan worden. Met deze procedure willen wij benadrukken dat wij veel waarde hechten aan een goede relatie met de student. Klachten nemen wij altijd serieus en zien we als kans om de dienstverlening te verbeteren.

 

12. Feedback en suggesties

Gezond & Geluk moedigt de student aan om feedback te geven op het onderwijs, maar ook om nieuwe ideeën en suggesties in te brengen. De input van de student zal worden ingezet ter verbetering van de werkwijze en het opleidingsprogramma en om deze zo goed mogelijk op de wensen van de student aan te laten sluiten. De eerste afstemming begint al bij het kennismakingsgesprek.

 

13. Contactgegevens

Gezond & Geluk

Studenten contactregistratie: Info@gezondengeluk.nl

Hoofdtrainer: Tanja Kienhuis