Klachtenreglement

Klachtenreglement

Versie 22-7-2018

Gezond & Geluk
Tormentil 102
7577 CS Oldenzaal
06-14 52 43 81
www.gezondengeluk.nl
info@gezondengeluk.nl
KvK: 50911937
BTW: NL104169850B0
IBAN: NL46 ASNB 0707 3973 75

Gezond en Geluk streeft ernaar om haar diensten aan de verwachtingen van haar klanten te voldoen. Mocht u ondanks onze inspanningen niet tevreden zijn, dan horen wij dit graag van u. Wij luisteren naar u en zoeken graag samen met u naar een passende oplossing. Een gesprek leidt meestal tot een bevredigende oplossing. Mocht dat niet het geval zijn dan kunt u een klacht indienen.

In deze klachtenregeling leest u wat wij onder een klacht verstaan, hoe u een klacht kunt indienen en binnen welke termijn u een reactie kunt verwachten. Met deze procedure willen wij benadrukken dat wij veel waarde hechten aan een goede relatie met u als klant. Uw klacht nemen wij altijd serieus en zien we als kans om de dienstverlening te verbeteren.

 

1. Definities

  • Klacht: Elke schriftelijke uiting van ontevredenheid van een klant over de activiteiten en dienstverlening van Gezond & Geluk.
  • Klant: Elke afnemer van een dienst van Gezond & Geluk.

2. Indienen klacht

U kunt uw klacht schriftelijk tot drie maanden na levering van de betreffende dienst indienen. Om uw klacht zo snel mogelijk te kunnen beoordelen vragen wij van u in ieder geval de volgende zaken in uw schrijven op te nemen:

  • Uw naam, adres en woonplaats;
  • De datum waarop u uw schrijven verstuurt;
  • De dienst die u bij Gezond & Geluk heeft afgenomen, waarop uw klacht betrekking heeft;
  • De naam van de betrokken trainer, coach, adviseur;
  • Een heldere omschrijving van uw klacht;
  • Eventuele voorafgaande correspondentie en relevante kopieën van documenten die uw klacht verduidelijken.

Hoe meer relevante informatie u verstrekt, hoe beter wij in staat zijn u klacht te beoordelen. U kunt uw klacht sturen naar het volgende postadres:
Gezond & Geluk
T.a.v. T.Kienhuis
Tormentil 102
7577 CS Oldenzaal

3. Behandeling klacht

Binnen drie werkdagen na ontvangst van uw klacht ontvangt u een schriftelijke ontvangstbevestiging. Met deze bevestiging wordt u geïnformeerd bij wie uw klacht in behandeling is en over de periode waarbinnen u een inhoudelijke reactie kunt verwachten. Om uw klacht objectief te kunnen beoordelen zal een externe mediator, Mevr. M. Koop-Schrameijer van Mediationpraktijk Twente (MfN-geregistermediator) uw klacht behandelen. De mediator kan u tijdens de beoordeling vragen om extra informatie en kan zich laten adviseren door deskundigen.

4. Reactie op uw klacht

U ontvangt binnen 10 werkdagen na ontvangst van uw klacht een inhoudelijke reactie. Is uw klacht te complex om binnen deze termijn een antwoord te geven, dan stellen wij u hiervan schriftelijk op de hoogte. Wij geven daarbij de reden van de vertraging aan.

5. Advies bindend

Het advies van de externe mediator, Mevr. M. Koop-Schrameijer van Mediationpraktijk Twente, als onafhankelijke derde, is bindend voor Gezond & Geluk. Als de indiener van de klacht het besluit accepteert, wordt een actieplan opgesteld om de desbetreffende klacht structureel op te lossen.

6. Gegevensbeheer

Alle gegevens die te maken hebben met de behandeling van uw klacht, worden tot minstens één jaar nadat de klacht is afgehandeld zorgvuldig bewaard. Klachten worden te allen tijde strikt vertrouwelijk behandeld.

7. Inwerkingtreding

Deze klachtenregeling is in werking getreden op 11-6-2018.